Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym „WECK.COM.PL”

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym o nazwie „weck.com.pl”, który jest prowadzony przez firmę: Wojciech Kowalski, Piaski 5A, 05-520 Piaski, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 951 005 03 78

1.2. Definicje:

a) „Adres e-mail Klienta” – adres poczty elektronicznej Klienta podany w celu założenia Konta lub przy złożeniu Zamówienia;

b) „Klient” – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego (w szczególności poprzez zapoznawanie się z informacjami, założenie Konta, składanie Zamówienia) oraz która dokonuje zakupu Towarów w ramach Sklepu internetowego;

c) „Konto” – spersonalizowana funkcjonalność Sklepu internetowego, pozwalająca w szczególności na identyfikację Klienta, zarządzanie danymi osobowymi, komunikację ze Sprzedającym;

d) „Regulamin” – niniejszy Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym „weck.com.pl”;

e) „Sklep internetowy” – platforma sprzedaży Towarów w postaci serwisu internetowego pod nazwą „weck.com.pl” dostępna poprzez adres internetowy www.weck.com.pl lub inne adresy;

f) „Sprzedawca” – Wojciech Kowalski, Piaski 5A, 05-520 Piaski, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 951 005 03 78;

g) „Towar” – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;

h) „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru;

i) „Zamówienie” – oferta nabycia Towarów skierowana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.   Sposób zawarcia Umowy

2.1. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie na Adres e-mail Klienta oświadczenia (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.

2.2.  Złożenie przez Klienta Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę poprzez wyświetlenie informacji w ramach Sklepu internetowego, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

2.3. Klient może anulować lub zmienić Zamówienie, do momentu przygotowania Towaru do realizacji dostawy (czas ten może być różny, w zależności od rodzaju Towaru, jego dostępności). Anulowanie lub zmiana Zamówienia wymaga kontaktu ze Sprzedawcą na adres e-mail: biuro@weck.com.pl i potwierdzenia przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta takiej możliwości.

2.4. Informacja o stanie realizacji dostawy Towaru jest uwidoczniona w ramach Konta. Informacja o stanie realizacji dostawy Towaru jest przekazywana na Adres e-mail Klienta.

2.5. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Towar wraz z jego ceną, sposób dostawy wraz z jej kosztami, sposób płatności oraz wskazuje dane osobowe. Zamówienie może zawierać także inne elementy. Proces składania Zamówienia jest realizowany poprzez Sklep internetowy.

2.6. W przypadku wskazania przez Klienta informacji, która ma zostać dołączona do Towaru, jeżeli jest to przewidziane w ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca może nie dołączyć takiej informacji do Towaru z ważnych powodów, w szczególności jeżeli informacja taka zawiera treści obraźliwe lub wyrażenia wulgarne.

2.7. W przypadku wskazania przez Klienta dostarczenia Towaru w opakowaniu ozdobnym, jeżeli jest to przewidziane w ramach Sklepu internetowego, wyboru takiego opakowania dokonuje Sprzedawca.

2.8. Klient wskazuje swoje dane osobowe korzystając z Konta lub poprzez wypełnienie formularza umożliwiającego jednorazowe złożenie Zamówienia.

2.9. Założenia Konta następuje poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Sklepu internetowego formularza rejestracyjnego. W formularzu Klient podaje adres e-mail Klienta, ustala hasło dostępu do Konta oraz inne dane osobowe niezbędne w celu korzystania z Konta oraz składania Zamówień. Klient może podać też inne dane osobowe, zgodnie z informacjami i klauzulami zawartymi w ramach Sklepu internetowego.

2.10. W celu skorzystania z Konta, Klient podaje adres e-mail Klienta oraz hasło dostępu do Konta.

2.11. Klient jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim hasła do Konta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia złożone przez osobę nieuprawnioną, która posłużyła się Kontem Klienta, a w szczególności podała fałszywe dane osobowe, jeżeli Zamówienia takie zostały złożone w wyniku udostępnienia przez Klienta innym osobom hasła lub umożliwienie uzyskania informacji dostępowych do Konta, a także w przypadku niedochowania przez Klienta należytej staranności w celu zapobieżenia takim sytuacjom.

2.12. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży z ważnych przyczyn pomimo złożenia Zamówienia przez Klienta, a w szczególności w przypadku braku Towaru w asortymencie lub braku należytego wywiązywania się przez Klienta z zobowiązań względem Sprzedawcy w związku z poprzednimi Zamówieniami, w tym odmowy odbioru przesyłki za pobraniem. W sytuacji takiej, Sprzedawca może także uzależnić wykonanie umowy - od zapłaty ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy lub dokonanie odbioru osobistego.

3.  Przedmiot sprzedaży i cena

3.1. Przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu internetowego są Towary.

3.2. Szczegółowe informacje dotyczące Towarów zawarte są w ramach Sklepu internetowego. W szczególności obejmuje to informacje o ich cenie oraz - w zależności od sytuacji - o ich wyglądzie, parametrach, właściwościach, przeznaczeniu.

3.3. Cena jest określona w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, a także innych opłat i należności, jeżeli są w danym przypadku naliczane. Koszty dostawy lub inne opłaty i należności są każdorazowo prezentowane w ramach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3.4. Sprzedawca może dokonywać zmian informacji w ramach Sklepu internetowego, w tym Towarów oraz ich ceny, a także ich opisów, właściwości. Cena oraz inne informacje na temat Towaru są wiążące w momencie składania Zamówienia. Późniejsze zmiany ceny lub innych informacji dotyczących Towaru w ramach Sklepu internetowego nie mają wpływu na złożone Zamówienie.

4. Sposób płatności

4.1. Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań. W przypadku wyboru takiego sposobu zapłaty, Klient zostanie przekierowany do systemu internetowego umożliwiającego realizację płatności, prowadzonego przez PayU S.A. Reklamacje związane z płatnościami realizowanymi za pośrednictwem PayU S.A. mogą być złożone Sprzedawcy przez Klienta adres e-mail: biuro@weck.com.pl, niezwłocznie po zaistnieniu nieprawidłowości w tym zakresie

4.2. W razie braku możliwości zrealizowania transakcji za pośrednictwem PayU S.A., Klient może dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zapłacić przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem). W przypadku odmowy przyjęcia paczki pobraniowej a co za tym idzie zwrotu paczki do Nadawcy (Weck Polska) koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4.3 Informacje o sposobach i warunkach płatności są dostępne pod adresem http://www.weck.com.pl/sposoby-platnosci.html

5. Sposób dostawy

5.1. Dostawa zakupionego Towaru może nastąpić poprzez dostarczenie przesyłką kurierską.

5.2. Szczegółowe warunki dostarczania Towaru do Klienta przesyłką kurierską, w tym podmiot który świadczy tę usługę, koszty i terminy takiej usługi, są określone w ramach Sklepu internetowego (na stronie dostępnej pod adresem: http://www.weck.com.pl/koszty-i-warunki-dostawy.html ) i potwierdzane przez Klienta w związku ze składaniem Zamówienia.

5.3. Klient w Zamówieniu wskazuje sposób i szczegóły dostawy (wydania Towaru). Dostawa Towaru Klientowi następuje poprzez jego wysyłkę lub umożliwienie odbioru osobistego - niezwłocznie, z zastrzeżeniem pkt. 5.4 i 5.5, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

5.4. Wysyłka Towaru do Klienta następuje po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że dotyczy to przesyłki za pobraniem lub zapłaty przy odbiorze osobistym. W przypadku braku wpłynięcia w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, umowa wygasa.

5.5. Odbiór osobisty nie jest możliwy.

5.6. Dostawa może być zrealizowana jedynie na terytorium Polski.

5.7. W przypadku dostarczania Towaru do Klienta przesyłką kurierską, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z informacją o dodatkowych kosztach dostawy określonych w ramach Sklepu internetowego, jeżeli stwierdzi przed realizacją dostawy, że przesyłka przekracza standardowe wymiary lub wagę określone w ramach Sklepu internetowego. W takim wypadku Klient musi potwierdzić realizację Zamówienia i poniesienie dodatkowych kosztów na adres e-mail: biuro@weck.com.pl

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 6.5, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.

6.2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu korzystając z wzoru dostępnego za pośrednictwem Sklepu internetowego (dostępny pod adresem: http://www.weck.com.pl/zwroty.html ). Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez:

a) e-mail, na adres poczty elektronicznej: biuro@weck.com.pl

b) dostarczenie na adres Sprzedawcy na piśmie,

6.3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 6.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta, Sprzedawca przesyła potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia na adres e-mail Klienta.

6.4. W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt. 6.1, umowa jest uważana za niezawartą, a w przypadku, jeżeli złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nastąpiło zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie, przestaje ono wiązać.

6.5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy ograniczone do najtańszego zwykłego sposób dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

6.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności z chwilą otrzymania Towaru z powrotem lub dowodu jego odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.8. Klient ma obowiązek zwrotu Towaru niezwłocznie i jeżeli jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu Towaru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.9. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

6.10. Szczegółowa informacja dla Klienta o odstąpieniu (Pouczenie dla Klienta) znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem: http://www.weck.com.pl/zwroty.html ). W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy Regulaminem a Pouczeniem dla Klienta, wiążąca jest treść Pouczenia dla Klienta.

7. Kontakt

7.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt poprzez:

a) e-mail, pod adresem poczty elektronicznej: biuro@weck.com.pl,

b) telefon, pod numerem: +48 573 407 098,

c) adres pocztowy: Sklep Internetowy WECK.COM.PL, Piaski 5A, 05-520 Piaski

 7.2. Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z kontaktem ze Sprzedawcą, innych niż wynikające ze standardowych kosztów dostępu i korzystania przez Klienta ze środków komunikacji określonych powyżej.

7.3. Sprzedawca dołoży staranności w celu podjęcia kontaktu z Klientem. Sprzedawca jednak zastrzega, że nie jest zobowiązany do zapewnienia stałej i pełnej dostępności dla Klienta.

7.4. Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach i dniach określonych w ramach Sklepu internetowego.

7.5. Sprzedawca przekazuje Klientowi oświadczenia woli i inne informacje drogą elektroniczną – w ramach Konta lub na adres e-mail Klienta.

8. Reklamacje

8.1. Klient może złożyć reklamację Towaru w ramach rękojmi, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru z umową, w tym jego wadliwości lub niekompletności.

8.2. W celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, Klient powinien złożyć Sprzedawcy odpowiednie żądanie lub oświadczenie (zgodnie z pkt. 8.3 lub 8.4) wraz z uzasadnieniem i dołączonym potwierdzeniem zakupu oraz niezwłocznie dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.

8.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku, Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić realizacji żądania Klienta (wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady), jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Klient może wybrać drugi możliwy sposób doprowadzenia do zgodności z Umową lub złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.4.

8.4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie zrealizował obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.4 Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.4, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady, a Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dostarczenia do Sprzedawcy Towaru.

8.8. Dostarczenie Towaru do Sprzedawcy następuje poprzez osobiste dostarczenie przez Klienta na adres Sprzedawcy lub przesyłką. W przypadku dostarczenia osobistego, Klient jest zobowiązany uzgodnić ze Sprzedawcą termin dostarczenia.

8.9. Koszty dostarczenia reklamowanego Towaru, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.

8.10. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku ich stwierdzenia przed upływem 2 lat od daty wydania mu Towaru lub przed upływem terminu przydatności Towaru do użycia, jeżeli termin ten jest dłuższy. Postanowienie powyższe ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wymiany Towaru na nowy.

8.11. W stosunku do Klienta, który nie jest konsumentem, w miejsce pkt. 8.1 – 8.10 zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym.

8.12. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, Klient może skorzystać zgodnie z własnym wyborem z uprawnień z tytułu rękojmi lub uprawnień z tytułu gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Dane osobowe i prywatność

9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym jest Sprzedawca.

9.2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem podmiotu trzeciego.

9.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę i podmioty trzecie, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu danych osobowych.

9.4. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany, usunięcia, dodawania. Prawo to jest realizowane poprzez Konto.

9.5. Klient może usunąć Konto.

9.6. Niezależnie od usunięcia Konta lub danych osobowych przez Klienta, a także w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza umożliwiającego jednorazowe złożenie Zamówienia, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe konieczne do realizacji Umowy lub w innych prawnie dopuszczalnych przypadkach.

9.7. Szczegółowy zakres wykorzystania danych osobowych Klienta jest każdorazowo określany przy zakładaniu Konta i wskazywaniu danych osobowych.

9.8. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w pkt. 4.3, Sprzedawca może przekazywać PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, dane osobowe Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności za pośrednictwem PayU S.A. lub realizacji procedury reklamacyjnej. Dane osobowe mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, adres Klienta, Adres e-mail Klienta oraz inne dane osobowe niezbędne dla realizacji płatności lub procedury reklamacyjnej. W stosunku do tak przekazanych danych osobowych PayU S.A. staje się administratorem danych i może je przetwarzać w celu i w zakresie niezbędnych dla realizacji płatności lub procedury reklamacyjnej, w tym przekazywać innym podmiotom i instytucjom.

9.9. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego oznacza zgodę na umieszczanie w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywanie plików cookie. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie i wykorzystywanie cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta. Klient przyjmuje do wiadomości, że ograniczenie lub wyłączenie przez niego możliwości umieszczania i wykorzystywania plików cookie, może wiązać się z ograniczeniem lub uniemożliwieniem realizacji niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

9.10. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w szczególności wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, o którym mowa w pkt. 9.3, oraz dotyczące wykorzystywania plików cookie, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://weck.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.html

10. Postanowienia końcowe

10.1. Informacje zawarte w ramach Sklepu internetowego, w szczególności opisy Towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10.2. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, w przypadku konieczności zwrotu środków pieniężnych przez Sprzedawcę Klientowi, zwrot następuje poprzez przelew na rachunek bankowy podany przez Klienta.

10.3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Sklepu internetowego i umożliwienia korzystania z Konta. W szczególności Sprzedawca może dokonywać przerw technicznych i konserwacyjnych.

10.4. W przypadku kwestii nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2017 poz. 683), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

10.5. Do oceny umowy sprzedaży oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych prawem właściwym jest prawo polskie.

10.6. Komunikacja z Klientem, Zamówienie i inne czynności prawne dokonywane będą w języku polskim.

10.7. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://weck.com.pl/regulamin-sklepu.html
Wszelkie zmiany Regulaminu dostępne będą pod tym samym adresem.

10.8. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

10.9. Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 25.05.2018. W stosunku do Umów zawartych przed tą datą, zastosowanie mają zasady obowiązujące w chwili ich zawarcia, w szczególności obowiązuje regulamin sprzedaży, na brzmienie którego wyraził zgodę Klient przy składaniu Zamówienia.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej Przeglądarce.